Tepelná čerpadla

TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla jsou ekologická

Tepelná čerpadla jsou vhodným řešením pro ohřev a předehřev topné vody, ohřev vody v bazénu, přípravu teplé vody a teplovzdušné vytápění. Využití tepelných čerpadel je navíc šetrné k přírodě. Tepelná čerpadla můžeme podle druhu ochlazovaného nebo ohřívaného média rozdělit do tří kategorií:

Tato tepelná čerpadla se hodí pro vnitřní instalaci, mají 200litrový ohřívač vody a jejich vestavěná regulace umožňuje plně automatické vytápění, a propojení na PC i přes internet.
Tato tepelná čerpadla si odebírají teplo ze vzduchu. Mají kompaktní provedení s vestavěným vzduchovým výměníkem – výparníkem. U tohoto tepelného čerpadla si můžete zvolit jak venkovní, tak i vnitřní provedení.
Tepelné čerpadlo získává tepelnou energii z termální energie uložené v podzemní vodě. Využitím studny s dostatečnou vydatností má tepelné čerpadlo energetický zdroj, který je prakticky nevyčerpatelný.

Co získáte při koupi tepelného čerpadla od KVB ENERGY s.r.o.?

  • kompletní dodávku a montáž na klíč se všemi potřebnými povoleními a certifikáty
  • poskytujeme záruční a pozáruční servis na námi instalovaná zařízení
  • zdarma posouzení zdroje a návratnosti investic a navrhneme cenovou nabídku
  • k tepelným čerpadlům dodáváme příslušenství zdarma

Jsme záruka profesionálního servisu v oblasti topných systémů

Osm kroků ke správnému tepelnému čerpadlu

1 | Posouzení domu

Naši odborníci na základě stavební dokumentace či návštěvy nemovitosti vypracují návrh vhodného zařízení s tepelným čerpadlem.

3 | Požadované funkce

Všechna tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON zajišťují vytápění a přípravu teplé vody. Je možno nabídnout i další funkce, jako větrání, chlazení
a ohřev bazénové vody.

5 | Druh tepelného čerpadla

Na podkladě kroků 1 – 4 se nyní zvolí z širokého programu produktů STIEBEL ELTRON optimální řešení tepelného čerpadla pro vaši nemovitost

7 | Uvedení do provozu a servis

První uvedení do provozu je bezplatné a provádí ho naši pracovníci. Pro naléhavé servisní případy je k dispozici služba Hotline.

2 | Výpočet tepelné ztráty

Potřeba energie k vytápění a tím i výkon tepelného čerpadla vyplyne z obytné plochy a z materiálů stavebních prvků a z dalších odběrů tepla např. ohřev vody, vytápění bazénu aj. Naši specialisté začnou vždy nejprve s výpočtem optimálního dimenzování vytápěcí soustavy.

4 | Místo pro instalaci tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou dodávána v děleném (splitovém) nebo kompaktním (monoblokovém) provedení. V nabídce je kompaktní venkovní nebo vnitřní provedení.

6 | Nabídka tepelného čerpadla

Připravíme Vám závaznou nabídku se všemi náklady, jež připadají v úvahu, vytvoříme závazný plán termínů a průběhu prací a zorganizujeme všechny potřebné práce. Na Vaše přání vypracujeme i porovnání provozních nákladů na vytápění s jinými zdroji tepla a vypočítáme návratnost investice.

8 | Možnost prodloužení záruční doby

Dvouletou záruku na tepelné čerpadlo je možno, při provádění ročních servisních kontrol během záruky prodloužit na pět let.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Význačnou roli ve fungování TČ hraje chladivo, označované v následujícím jako pracovní médium. Má tu vlastnost, že se i při nejnižších (venkovních) teplotách odpařuje. Přivede-li se venkovní vzduch nebo voda k výměníku tepla (výparníku), ve kterém cirkuluje pracovní médium, odejme takovémuto zdroji tepla potřebné výparné teplo a přejde z kapalného do plynného stavu. Zdroj tepla se tím o několik stupňů ochladí.
Kompresor toto plynné pracovní médium nasaje a stlačí. Tím že se zvětší jeho tlak, stoupne také jeho teplota – pracovní médium je tedy „přečerpáno“ na vyšší teplotní úroveň. K tomu je zapotřebí vynaložit elektrickou (nebo jinou) energii. Ta však nepředstavuje energii ztracenou, ale zvyšuje energetický (tepelný) potenciál pracovního média, které se dále dostává do kondenzátoru, jak je znázorněno na obrázku.
Tam pracovní médium odevzdá své celkové teplo, které uvedeným způsobem získalo, resp. je mu odňato nějakou teplonosnou látkou, např. vodou pro teplovodní vytápění. Tím dojde ke zkapalnění pracovního média, v expanzním ventilu se seškrtí na původní nízký tlak a oběh se opakuje.

Fyzikální základ

Obvykle lze tepelnou energii získat z energetických zdrojů, které mají vyšší teplotu než jejich okolí. Například z plamene v kotli ústředního vytápění. Topné médium – obvykle voda – protéká kolem tohoto zdroje energie a odebírá z něj tepelnou energii díky velkému rozdílu teplot.

V tomto procesu se tepelná energie přelévá z vyšší teploty do nižší. Tato energie, která je odnímána z plamene hořáku, transportuje médium (voda) pryč a dodává ji tam, kde je potřeba – do topné soustavy. Technologie tepelných čerpadel v podstatě pracuje podle velmi podobných principů. Jediným rozdílem je zdroj energie – geotermální energie nebo tepelná energie, obsažená ve vzduchu místo tepelné energie plamene hořáku. Protože však teplota okolního prostředí není vysoká, musí být médium, které se používá na jeho získání velmi chladné, aby vznikl použitelný teplotní spád. To je důvod, proč je místo vody používáno jiné tekuté chladivo. Princip tohoto systému je v podstatě stejný jako je princip chladničky.

Energetický cyklus

Tepelné čerpadlo odčerpává tepelnou energii z okolí a přenáší ji do topného sytému. Tento proces probíhá následovně:
Chladné tekuté chladivo je nejdříve čerpáno přes první výměník tepla, tzv. výparník tepelného čerpadla. Ten absorbuje tepelnou energii z okolí a chladivo se odpaří. Chladivo, které je nyní plynné, je nasáto dovnitř a stlačeno kompresorem pro zvýšení tlaku a tím i teploty. Dále je v cestě druhý tepelný výměník – kondenzátor – který zajišťuje, že je takto vzniklá tepelná energie předána vodě v topné soustavě. Chladivo postupně opět kondenzuje a vrací se do tekutého stavu. Nakonec dochází k snížení tlaku v expanzním ventilu a cyklus se opakuje.

Využitím vysoce efektivní technologie je firma Stiebel Eltron schopna trvale zvyšovat účinnost tepelných čerpadel. Energie, která je nutná k pohonu kompresoru, je prakticky jedinou primární energií nutnou pro činnost tepelného čerpadla. Některá tepelná čerpadla vyráběná firmou Stiebel Eltron jsou schopná dodávat až 6kW použitelné tepelné energie na každou kWh primární energie. Systémy jsou vysoce spolehlivé a prakticky bezúdržbové. Výsledkem je, že mohou fungovat nepřetržitě více než 25 let bez nutnosti řešení jakýchkoli problémů a chyb.